All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

 

شتاب سنج MTN سری 1135c ساخت شرکت MONITRAN برای استفاده در کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی ساخته شده است. از این شتاب سنج می توان در صنایع خودرو، ماشین سازی، ماشین ابزارها و کاربرد های مهندسی پزشکی،­ استفاده کرد. در آزمایشگاه CAD/CAM از این شتاب سنج برای اندازه گیری شتاب در یک مجموعه بادامک و پیرو استفاده می شود.­­

1029 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.