All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

­­شبیه سازی عملیات فرزکاری با بار جانبی کم

چکیده: ماشین کاری سریع (High speed machining) شاخه جدیدی در صنعت ماشین کاری انواع قطعات می باشد که در سالهای اخیر، در راستای ارتقاء سطح کیفی ابزارهای برش و قابلیتهای مختلف ماشین ابزار، رشد چشمگیری داشته است. یکی از زیر مجموعه های مهم HSM ماشین کاری قطعات قابل انعطاف با بارجانبی کم می باشد که در صنایع مختلف مانند هوافضا، خودروسازی و مهندسی پزشکی کاربرد دارد. در این راستا با عنایت به اینکه بار جانبی روی ابزار نسبتاً کم بوده و همچنین سرعت ماشین کاری بالا و مجموعه ابزار و قطعه کار قابل انعطاف می باشد، دیگر تحلیل های سنتی ارتعاشات ماشین کاری فاقد اعتبار می باشد. در این تحقیق فرآیند فرزکاری سرعت بالا با بار جانبی کم با استفاده از روشهای به روز تحلیل شده و مدل جامعی برای مجموعه فرآیند فرزکاری، ارتعاشات ابزار-اسپیندل و ارتعاشات قطعه کار ارائه گردیده است و نهایتاً پایداری فرآیند در شرایط برشی متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: ماشین کاری سریع، ماشینکاری قطعات قابل انعطاف، فرزکاری سرعت بالا با بار جانبی کم، شبیه سازی ارتعاشات ماشین کاری ­

1313 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.