All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

از دستگاه سنگ تخت افقی ساخت شرکت TOS مدل BPH 320A برای پرداخت کاری دقیق سطوح صاف استفاده می شود. این دستگاه برای سنگ زدن قطعات دارای انحنا در راستای طولی مناسب می باشد. همچنین به کمک این دستگاه می توان سطوح صاف را تحت زوایای دلخواه سنگ زد. این دستگاه برای تولید قطعات با حجم تولید کم و متوسط به کار برده می شود. در آزمایشگاه CAD/CAM از دستگاه سنگ تخت ساخت شرکت TOS مدل BPH 320A برای تولید قطعات مورد استفاده در پروژه های صنعتی و تحقیقاتی استفاده می شود.­

2399 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.